Pohjois-Pohjanmaa
4.4.2011

POPELY/1736/07.01/2010


Alaviirteen yhteisalueet

Risto Pyykkönen

Vanhatie 14 A

68240 AlaviirreViite Neuvottelu Himangalla 14.2.2011 (Kai Pynssi / Risto Pyykkönen, Seppo Niemelä, Pekka Saari, Heikki Hakola ja Arto Luuru)ESITYS LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISEKSIKOHDE Kunta: Kalajoki (208)

Kylä: Alaviirre (435)

Tila: Vesialue RN:o 876:1

Omistaja: Alaviirteen osakaskunta

Pinta-ala: n. 454,6 ha

Suojelukohde: Rantojensuojeluohjelma (RSO110101, Rahjan saaristo), Natura 2000 –ohjelma (Rahjan saaristo, FI1000005)ALUEEN KUVAUS

Rahjan saaristo on kaikki meriluonnon vyöhykkeet sisältävä kokonaisuus, johon sisältyy geologisesti, linnustollisesti ja kasvistollisesti arvokkaita kohteita. Vesiluontonsa puolesta alue on monipuolinen sisältäen saariston lisäksi jokisuun sekä eri kehitysvaiheissa olevia glo-järviä.

 

Alueen luonnonarvojen turvaamiseksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee esityksen luonnonsuojelualueen perustamiseksi asetettavista käyttöoikeuden rajoituksista ja niistä maksettavista korvauksista.ESITYS RAUHOITUSMÄÄRÄYKSIKSI


Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittää aluetta luonnonsuojelulain 24§:n nojalla rauhoitettavaksi luonnonsuojelualueeksi, jolla on voimassa seuraavat rauhoitusmääräykset:


I Yleiset rajoitukset

Alueella on kielletty:

-maan käyttö viljelykseen;

-metsänhakkuu ja muut metsänhoitotoimet;

-ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä kaikenlainen maaperän vahingoittami­nen, muuttaminen ja sen ainesten ottaminen;

-rakennusten, rakennelmien, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen lukuun ottamatta jäljempänä mainittua poikkeusta;

-luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen ja hätyyttäminen ja pesien vahingoittaminen lukuun ottamatta jäljempänä mainittua poikkeusta;

-samoin kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa vaikuttaa epäedullisesti alueen maisemakuvaan tai eläimistön tai kasviston säilymiseen.

- vesialueella suojelun toteutuskeinona on vesilaki.


II Liikkumisrajoitukset


Alueella on kielletty:

-liikkuminen moottoriajoneuvolla sulan maan aikana lukuun ottamatta jäljempänä mainittua poikkeusta;

-suunnistus-, ym. maastokilpailut ja harjoitukset.


III Sallitut toimenpiteet


Edellä olevien säännösten estämättä alueella sallitaan:

-laillinen metsästys ja kalastus. Metsästysoikeutta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Metsästysseurojen normaali lupakorttikäytäntö on sallittua;

-olemassa olevien venevalkamien ja niiden rakenteiden käyttö ja kunnossapito maanomistajan ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti;

-moottoriveneen käyttö merialueella;

-marjojen ja ruokasienien poiminta;

-sellainen yleishyödyllinen rakentaminen, joka on tarpeen alueen suojelutavoitteen mukaisen luonnonhoidon, tutkimuksen, alueeseen tutustumisen tai retkeilyn kannalta maanomistajan ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti;

-maanomistajan ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymän suunnitelman mukaiset suojelutavoitetta tukevat muut luonnonhoitotoimet.


IV Poikkeuslupa

Edellä olevista määräyksistä saadaan maanomistajan ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luvalla poiketa metsänhakkuukieltoa lukuun ottamatta, mikäli poikkeaminen on luonnonsuojelualueen käytön, hoidon, tutkimuksen tai muun perustellun syyn kannalta perusteltua.ALUEEN HOITO

Alueelle laaditaan tarvittaessa hoitosuunnitelma luontoarvojen säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Hoitosuunnitelma laaditaan yhteistyössä maanomistajan ja valtion luonnonsuojeluviranomaisen kesken. Maanomistaja hyväksyy ja luonnonsuojeluviranomainen vahvistaa hoitosuunnitelman.

KORVAUS

Maanomistajalle esitetään maksettavaksi korvauksena rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä yhteensä 650 €. Korvaus maksetaan korottomana yhdessä erässä sen jälkeen kun luonnonsuojelualueen perustamispäätös on saanut lainvoiman. Pääsääntöisesti korvaus on yksityishenkilöille verovapaata tuloa (tuloverolaki 80 §).LISÄTIEDOT JA ESITYKSEN VOIMASSAOLO

Tämä esitys on voimassa 31.5.2011 saakka. Annan mielelläni lisätietoja asiasta.
Suunnittelija
Kai Pynssi

puh. 0400-199401LIITTEET KarttaPOHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 OULU

Kutsunumero 020 63 60020

www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Veteraanikatu 1-9

90100 OULU

Viestikatu 1

90100 OULU

Valtakatu 4

84100 YLIVIESKA