PÖYTÄKIRJA ALAVIIRTEEN YHTEISET VESISALUEET OSAKASTENKOKOUS 2018
Alaviirteen rukoushuone perjantaina 27.4.2018 klo 18.15
1 § Hoitotoimikunnan pj Janne Jokela avasi kokouksen. 
2 § Tuomas Harmaala valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Aimo Kallio sihteeriksi.
3 § Heikki Hakola ja seppo Kauppila valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
4 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksesta ilmoitettiin: -sanomalehti Keskipohjanmaa 6.4.2017 -kylänilmoitustaulut 10.4.- 27.4.2018 - Lohtajan Aluetiedote numero 4 /2018 -sähköpostilla osoitteensa ilmoittaneille ja internetissä jakokunnan www sivuilla.   Läsnä 22 osakasta. Osanottajalista liitteenä.
5 § Tarkastettiin ja hyväksyttiin äänestyksissä käytettävä ääniluettelo. 
6§ Hyväksyttiin että toimintakertomus, tilinpäätös, ja tilien ja hallinnon tarkastus sekä 
tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tileistä ja hallinnosta vastuussa oleville.
7§ Päätettiin jatkaa kaiken toiminnan siirtoa Alaviirteen Yhteisalueiden hallinnon vastattavaksi. 
Alaviirteen Yhteisalueet hoitaa kaikki Alaviirteen yhteisen vesialueen velvoitteet ja vastuut täysin oikeuksin, valtuuksin ja velvollisuuksin ja edustaa osakaskuntaa järjestäytyneenä osakaskuntana.
Hoitotoimikunnassa ovat samat henkilöt kuin Alaviirteen Yhteisalueilla, toiminnan tarkastus samoin samanaikaisesti, tilien hoito samassa tilitoimistossa.
8§ Vahvistetiin osakaskunnan uudet säännöt. 
9§ Muut asiat. Keskustelua ei päätöksiä. 
10§ Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.48
Alaviirteellä 27.4.2018 

Tuomas Harmaala, puheenjohtaja                          Aimo Kallio, sihteeri 
Pöytäkirjan tarkastajat: 

Heikki Hakola  Seppo Kauppila
 --------------------------------------                   -------------------------------------------- 

PÖYTÄKIRJA ALAVIIRTEEN YHTEISALUEET OSAKASTENKOKOUS 2018 Alaviirteen rukoushuone perjantaina 27.4.2018 klo 18.50-20.55
1 § Hoitotoimikunnan pj Janne Jokela avasi kokouksen. 
2 § Tuomas Harmaala valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Aimo Kallio sihteeriksi. 
3 § Heikki Hakola ja Seppo Kauppila valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
4 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 Kokouksesta ilmoitettiin: -sanomalehti Keskipohjanmaa 6.4.2017
  -kylänilmoitustaulut 10.4.- 27.4.2018 
  - Lohtajan Aluetiedote numero 4 /2018 
  -sähköpostilla osoitteensa ilmoittaneille ja internetissä jakokunnan www sivuilla.  
  Läsnä 22 osakasta. Osanottajalista liitteenä.

5 § Tarkastettiin ja hyväksyttiin äänestyksissä käytettävä ääniluettelo. 
Markku Lento ja Janne jokela esittivät valtakirjat.
6§ Hyväksyttiin ja todetiin vastaanotetuksi Alaviirteen yhteisten vesialueiden toiminnan ja hallinnonsiirto Alaviirteen Yhteisalueille.

7 § Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös, esitettiin toiminnantarkastuskertomus edellisen vuoden tilien ja hallinnon tarkastuksesta
sekä vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhteisaluetoimikunnan jäsenille. 

8 § Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Pirjo Sorvoja ja Kyösti Sorvoja varalle Kirsi Toskala. 

9 § Hoitotoimikunnan erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen; Pekka Saari ja Janne Jokela uutena Tuomas Harmaala joilla henkilökohtaiset varamiehet Risto Pyykkönen (Jokelalla) ja Samuli Harmaala (tuomas Harmaala) ja Otto Siirilä (Saarella)
Toimikunnan muut jäsenet ovat Arto Luuru ja Mika Pottala ja heillä varamiehet Kalevi Humalajoki (Luurulla) ja Seppo Niemelä (Pottalalla)

10 § Päätettiin että omaa huvilaansa saa vuokrata edelleen maksamatta korvausta jakokunnalle.

11 § Muut yhteisen alueen hallintoa koskevat seikat: Vuokrasopimukset metsästysseuran ja Lohtajan kalastusseuran kanssa jatkuvat.
Polttopuut 2 euroa pinometri itse tehtynä, hiekka- ja soravaroja ei ole. 

12 § Osakkailta ei kanneta osuusmaksuja 2018. 

13 § Määrättiin toimitsijain palkkiot matkakustannusten korvaukset ja päivärahat: 
Toimikunnalle jäsenet 70euroa/kokous, puheenjohtajalle 100euroa/kokous, matka ym. kulut korvataan. Sihteerille vuosipalkkio, toiminnantarkastajat laskun mukaan. 

14 § Hyväksyttiin tulo ja meno arvio kuluvalle vuodelle. (liite) 

15 § Kokouksen pöytäkirja esilläpito: Osakaskunnan internet sivuilla. Ja kylän ilmoitustaululla.

16 § Huvilatonttivuokra päätettiin: 
Huvilatonttivuokra määräytyy vuokraajan käytössä olevien osuuksien mukaan seuraavasti: 350 euroa / vuosi jos ei omista mitään osuutta: 
-hallinnassa yhteisalueosuuksia 0,7 % tai yli, minimi vuokra 150 euroa,
-osuuksia 0,001 - 0,7 % alennus vuokrasta omistuksen mukaan 50€ -149€
-Alaviirteellä vakinaisesti asuville omistuksesta riippumatta vuokra enintään 300euroa
-Jos vene Alaviirteellä eikä maksa laituripaikkaa tai vuokraa huvilatontista veneistä peritään 25 euroa satamapalvelumaksua. Maksulla katetaan jätehuoltoa ja veneväyliä.

17 § Päätettiin: jakokunta maksaa kylän perinteisen yhteisen joulujuhlan kulut. 

18 § Myytävänä olevista huviloista tiedottaminen, entiseen tapaan netissä. Tilanne : myynnissä olevia huviloita 2. Vapaana 1 tonttia Pakinkarinpauhalla. 

19§ Vahvistetiin osakaskunnan uudet säännöt yksimielisesti.  
20§ Satamapalvelut ajantasalle hanke Tausta ja tarve
TÄLLÄ hankkeella johon haemme Pirityisiltä rahoitusta korjaamme seuraavat puutteet:
Kulku satamassa helpottuu kun autot eivät uppoa rantaliejuun.
 Veneiden lastaus ja purku helpottuu vierasvenelaiturilla erityisesti rakennustarvikkeiden, huonekalujen yms kookkaampien esineiden vienti saariin ja 
 kalastajien verkot ja saaliit. Juomavettä tarjolle hanasta koko kesäkauden 24/7 tärkeä palvelu lähes kaikille kesämökeille (n.160 kpl). 
 Kookkaammille veneille saadaan laituripaikkoja. Turvallisuus paranee monella osa-alueella, yleisöpalvelu, tiedotus ja energiatehokkuus tehostuu LEDvalaistuksella, 
 valvontakameroilla ja julkisilla netissä näkyvillä maisemakameroilla. Roskakatoksella syntyy siisteyden parantumista yleinen viihtyvyys alueella lisääntyy.
 Vessan käyttö mahdollistuu kun oven saa auki sähkölukolla, grillikatoksen käytettävyys helpottuu polttopuulaatikon avulla, 
 satamamme on tosi suosittu onkipaikka vieraita käy jokapäivä. Veneiden talvisäilytys satamassa vähentää turhaa kuljetusta ja säästää energiaa.
 Turvallisuus paranee, ilkivalta loppuu.
Sähkölukko mahdollistaa satamassa olevan vessahuoltorakennuksen käytön,koska satamassa ei voida pitää ovea jatkuvasti auki, suihkun ja vesivessan käyttö mahdollistetaan älylukolla. Ovi saadaan auki, aikalukolla, tunisteella, ja kännykällä saatavalla koodilla. Kaikki jolla tarvetta pääsevät ovesta mutta tiedetään kuka ovesta kulki jos seuraava käyttäjä ilmoittaa sotkusta. Hanke toteuttaa Juurevat kylät strategiaa. Helpottaa nuorten ja voimavaraväestön asiointia satamanseudulla, avaa uusia mahdollisuuksia elämys ja hyvinvointitaloudelle ja ennen kaikkea elinvoimaistaa kylää parantamalla yhteisöllisyyttä. Alaviirteen satamasta voimme olla syystä ylpeitä: toimiva palveleva siisti.
21§ Rahavarojen sijoitus
Osakaskunnan pankkitilillä on huomattavia rahavaroja jotka eivät tuota mitään koska pankit eivät maksa tilillekorkoa.
 Hoitotoimikunta velvoitettiin etsimään varoille parempaa tuottoa. 
Päätettiin seuraava VAROJENKÄYTTÖSUUNNITELMA
Yleisperiaate: Jakokunnan rahavarat sijoitetaan turvaavasti ja tuottavasti siten, että vuosittain voidaan pääoman tuottoa käyttää kunnossapitoon sekä
 lisäksi myös muihin, jakokunnan osakkaita mahdollisimman laajasti palveleviin hankkeisiin ja toimintoihin. Tavoitteena on säilyttää sijoitettavan pääoman määrä, 
 inflaation kehitys huomioiden, vähintäänkin edellisen vuoden tasolla.
Sijoittamisen yleiset tavoitteet
Jakokunnan sijoittamalle pääomalle pyritään saamaan kulloisenkin markkinatilanteen mukainen mahdollisimman hyvä tuotto. 
Sijoitustoiminnassa pyritään kuitenkin välttämään pääomat vaarantavaa riskinottoa. 
Sijoitusten hajauttaminen ja asetetut riskirajat 
Sijoituksiin liittyvän riskin kohtuullisena säilyttämiseksi, varoja sijoitetaan useampaan erikohteeseen.
 Mahdollisimman tasaisen tuottotason saavuttamiseksi sijoitukset hajautetaan myös ajallisesti eri mittaisiksi. 
Mikään yksittäinen osakesijoitus yhtiöön ei saa olla yli 20% kokonais-sijoituksista. 
Hoitotoimikunnalla ei ole oikeutta käyttää johdannaisia eikä strukturoituja sijoitustuotteita.
 Velanotto sijoitustoiminnassa on kielletty.
Kassavaroina tulee olla puskurina 1,5 vuoden brutto tulot.
Sijoituksista päättäminen ja tiedottaminen:                                         
 Jakokunnan varallisuuden hoidosta vastaa ja sijoituspäätökset tekee jakokunnan hoitotoimikunta kaikkiyhdessä tämän suunnitelman mukaisia periaatteita ja 
 riskirajoja noudattaen. Sijoittaminen vaatii kulloinkin jakokunnan hoitokunnan erillisen päätöksen.     
                  Hoitokunta raportoi sijoitustilanteesta osakaskuntaa vuosittain, osakaskunnan yleisen kokouksen yhteydessä. 
                  Suunnitelman voimassaolo: Tämä varojenkäyttösuunnitelma on voimassa toistaiseksi.
22§ Ohjeistettiin hoitotoimikunta selvittämään tontinvuokrauksen rajaamista. 
esim uudet huvilatonttivuokrasopimukset ainoastaan omistajaosakkaille joilla on hallinnassaan osuuksia yhteisiin maa-aluesiin 0,3% tai yli.
 Nykyisiin vuokrasopimuksiin ei tulisi muutosta, mutta jos myisi vuokratontilla olevaa huvilaa eikä ostajalla ole riittävänsuurta osakkuutta 
 AlaviirteenYhteisalueisiin ostajalle ei tehtäisi tontista vuokrasopimusta.
23§ Muut asiat. Keskusteltiin sataman perkauksesta. Sataman vartioinnista. Lammaslaitumista.
Annettin hoitotoimikunnalle tehtäväksi toteuttaa Kameravalvonta Alaviirteen satamaan. 
-keskustelua, kommentteja suunnitelmia Alaviirteen kylälle, ohjeistusta toimikunnalle 
- (Ympäristöhankkeet ,laitumet, luonnonsuojelu ,satamapalvelut; laituri, kamerat
24§ Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.55
Alaviirteellä 27.4.2018 

Tuomas Harmaala, puheenjohtaja                       Aimo Kallio, sihteeri 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
Heikki Hakola							Seppo Kauppila 

                            Perustietoa      Toiminta & Palvelut      Kuvia ja Karttoja      Yhteystiedot      Etusivulle